A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

חדשות והודעות

בגרויות, התאמות וכל מה שביניהן. 

בגרויות החורף בפתח. 

כולנו שוקדים במרץ. 

מורים ותלמידות. 

שיהיה לנו בהצלחה. 

 

לקישור לכתבה ללחוץ כאן

 

שלום לכולם,

 
ביום ראשון ט"ו כסלו, 7.12, נקיים באולפנה ערב לזכרה של אופירה.
 
שעה ותכנית - יישלחו בהמשך.
 
המשפחה תשתתף כמובן.
 
נא רשמו לפניכם
 

על האתר אחראית עכשו המורה טל גבריאל. אתן מוזמנות לפנות אליה עם רעיונות חדשים....

 

תמונה שווה

s1.jpg

צל"ש ומזל טוב

צל"ש לצורית שעוזבת אותנו אחרי שנים רבות ועבודה מסורה.

 

בהצלחה רבה ללאה שאף פעם לא לאה ותמיד בשיאה.

ראשי
החומר לבגרות בתנ"ך

החומר לבגרות בתנ"ך:

יחידה ראשונה - כיתה י' (2104):

ספר שמות

פרקים א'-כ"ד, ל"ב-ל"ד, ובפרק מ' מושגי יסוד בלבד, כגון: כלים, בגדים (ללא פירוט מלאכת המשכן וקרבנותיו).


ספר במדבר

כל הספר, למעט פרקים ז', כ"ח, כ"ט. כמו כן לא תידרש ידיעה מפורטת בקרבנות הנזיר (פרק ו') ואף לא פירוט מדויק של גבולות הארץ (פרק ל"ד).


ספר יהושע

ללא פירוט מדויק של גבולות ההתנחלות וערי ההתנחלות (יש להכיר את מפת הכיבוש וההתנחלות בדרך כלל).


ספרי שופטים, שמואל א' ו-ב', מלכים א' מראשו ועד סוף פרק י"ב (למעט פרטי בניין המקדש בפרקים ו', ז').

ספרים אלה יילמדו ברמת בקיאות ובהם תידרש ידיעה כללית של החומר.

תוך לימוד ספרים אלה על התלמידים לקבל מבט כולל על עם ישראל מאז שעבוד מצרים, דרך גאולתו ביציאת מצרים, המסע במדבר, הכיבוש וההתנחלות ועד ימי דוד ושלמה.

לרשות הנבחנים יעמדו תנ"ך שלם והחומשים "שמות" ו"במדבר" עם פירוש רש"י. את החומר מן החומשים "שמות" ו"במדבר" ילמדו התלמידים על פי פירוש רש"י, אך בדרך כלל הם לא יידרשו לדעת את פירוש רש"י. עם זאת יידרשו התלמידים להכיר ולהבין מושגים הלכתיים, ההכרחיים להבנה נכונה של אחדות מפרשיות התורה.


יחידה שניה - כיתה י"א (2102):

בראשית:

א – ד, (ה – ח), ט, (י), יא יב, (יג יד), טו, (טז), יז יח, (יט כ), כא כב, (כג - כו), כז כח, (כט – לא), לב, (לג), לד, (לה לו), לז, (לח), לט, (מ – מא), (מב – מה) (מו מז), מח מט, (נ).

ישעיהו:

א ב, ה – ז, י – יב, (יד, כב), ל לא.

תהילים:

א, ח, טו, יט, כג, כז, מב מג, נ נא.

מל"א:

(יג יד), טו טז, (יז), יח יט, (כ) כא כב.

מל"ב:

(א – יג), יד, (טו טז), יז יח, (יט – כב), כג, (כד כה).


יחידה שלישית: - כיתה י"ב (2103):


דברים:

יב – כו, (כז – כט), ל, (לא), לב – לד.

ישעיהו:

לה, (לו – לט), מ, מב, מד, (מט), נב נג, (נד נה), נח.

שמ"א:

ג ד, ח, יג, טו, יז, כא כב, כד, כח.

שמ"ב:

א, ה, ז, י – יב, טו, יט, כד.

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack