A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

חדשות והודעות

לקישור לכתבה ללחוץ כאן

 

על האתר אחראית עכשו המורה גלית שפרינגוט, אתן מוזמנות לפנות אליה עם רעיונות חדשים....

 

תמונה שווה

shanoa.jpg

צל"ש ומזל טוב

צל"ש לצורית שעוזבת אותנו אחרי שנים רבות ועבודה מסורה.

 

בהצלחה רבה ללאה שאף פעם לא לאה ותמיד בשיאה.

ראשי
החומר לבגרות בתנ"ך

החומר לבגרות בתנ"ך:

יחידה ראשונה - כיתה י' (2104):

ספר שמות

פרקים א'-כ"ד, ל"ב-ל"ד, ובפרק מ' מושגי יסוד בלבד, כגון: כלים, בגדים (ללא פירוט מלאכת המשכן וקרבנותיו).


ספר במדבר

כל הספר, למעט פרקים ז', כ"ח, כ"ט. כמו כן לא תידרש ידיעה מפורטת בקרבנות הנזיר (פרק ו') ואף לא פירוט מדויק של גבולות הארץ (פרק ל"ד).


ספר יהושע

ללא פירוט מדויק של גבולות ההתנחלות וערי ההתנחלות (יש להכיר את מפת הכיבוש וההתנחלות בדרך כלל).


ספרי שופטים, שמואל א' ו-ב', מלכים א' מראשו ועד סוף פרק י"ב (למעט פרטי בניין המקדש בפרקים ו', ז').

ספרים אלה יילמדו ברמת בקיאות ובהם תידרש ידיעה כללית של החומר.

תוך לימוד ספרים אלה על התלמידים לקבל מבט כולל על עם ישראל מאז שעבוד מצרים, דרך גאולתו ביציאת מצרים, המסע במדבר, הכיבוש וההתנחלות ועד ימי דוד ושלמה.

לרשות הנבחנים יעמדו תנ"ך שלם והחומשים "שמות" ו"במדבר" עם פירוש רש"י. את החומר מן החומשים "שמות" ו"במדבר" ילמדו התלמידים על פי פירוש רש"י, אך בדרך כלל הם לא יידרשו לדעת את פירוש רש"י. עם זאת יידרשו התלמידים להכיר ולהבין מושגים הלכתיים, ההכרחיים להבנה נכונה של אחדות מפרשיות התורה.


יחידה שניה - כיתה י"א (2102):

בראשית:

א – ד, (ה – ח), ט, (י), יא יב, (יג יד), טו, (טז), יז יח, (יט כ), כא כב, (כג - כו), כז כח, (כט – לא), לב, (לג), לד, (לה לו), לז, (לח), לט, (מ – מא), (מב – מה) (מו מז), מח מט, (נ).

ישעיהו:

א ב, ה – ז, י – יב, (יד, כב), ל לא.

תהילים:

א, ח, טו, יט, כג, כז, מב מג, נ נא.

מל"א:

(יג יד), טו טז, (יז), יח יט, (כ) כא כב.

מל"ב:

(א – יג), יד, (טו טז), יז יח, (יט – כב), כג, (כד כה).


יחידה שלישית: - כיתה י"ב (2103):


דברים:

יב – כו, (כז – כט), ל, (לא), לב – לד.

ישעיהו:

לה, (לו – לט), מ, מב, מד, (מט), נב נג, (נד נה), נח.

שמ"א:

ג ד, ח, יג, טו, יז, כא כב, כד, כח.

שמ"ב:

א, ה, ז, י – יב, טו, יט, כד.

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack